HBO-Rechten

Stel dat je beltegoed koopt en je kunt toch niet bellen of appen. Je wilt met de bus naar school, maar de chauffeur stopt halverwege voor een koffiepauze. Of je laat de fietsenmaker je band plakken, maar die blijkt na reparatie nog steeds lek. Gelukkig kun je erop rekenen dat dit soort dingen niet gebeurt, omdat we goede afspraken hebben gemaakt over het nakomen van onze verplichtingen. Als hbo-jurist draag jij eraan bij dat dankzij goede afspraken ons dagelijks leven op rolletjes loopt.

De jurist

Als hbo-jurist pas je de wetten en regels op een slimme manier toe. Doordat jij het van tevoren juridisch goed hebt geregeld, voorkom je conflicten. Krijg je toch te maken met situaties die om een juridische oplossing vragen, dan ga je op zoek naar (duurzame) antwoorden bijvoorbeeld met behulp van mediation. Als jurist voel jij je verbonden met de wereld om je heen, want het recht verandert voortdurend. Je werkt flexibel, samen met andere professionals in de organisatie en hebt hierin een ondernemende houding. Je bent praktisch en oplossingsgericht. Ook heb je innovatieve ideeën over het gebruik van digitale technologieën in het recht. Tot slot weet je anderen te overtuigen, schrijf je helder, correct en klantgericht.

Hbo-juristen aan het woord

Met je diploma HBO-Rechten ben je Bachelor of Laws (LLB). Je bent breed opgeleid en in staat om je eigen carrière uit te stippelen. Je kunt aan de slag als juridisch adviseur of medewerker, bedrijfsjurist, paralegal, privacy-officer en nog veel meer en in allerlei rechtsgebieden. Hieronder drie interviews met oud-studenten over hun werk na de opleiding HBO-Rechten.

Slachtofferhulp Nederland biedt niet alleen emotionele ondersteuning, maar we hebben ook een grote juridische afdeling. We helpen slachtoffers van misdrijven met het invullen van schadeformulieren en het indienen van schriftelijke verklaringen. Het is fijn om mensen die in een nare fase van hun leven zitten, bijstand te kunnen bieden.
Wij behandelen ontslagaanvragen van werkgevers. Het is heel leuk werk: lekker in dossiers duiken maar ook veel contact met werkgevers en werknemers.
In het recht is niets geregeld voor jonge kinderen die klem zitten tussen ruziënde ouders. Er is iemand nodig die onafhankelijk is en het kind helpt. Dat kan een bijzondere curator zijn. Om kinderen uit te leggen wat zo iemand doet, heb ik drie boeken geschreven voor kinderen van verschillende leeftijden. De rechtspraak wil de kinderboekjes inzetten in zaken waar de rechter een bijzondere curator benoemt.

De opleiding

De studie HBO-Rechten duurt 4 jaar. Elk studiejaar bestaat uit 4 blokkken. Elk blok heeft een thema bijvoorbeeld 'De bedrijfsjurist' of 'De belangenbehartiger'.
In de tijdlijn bekijk je alle blokken en vakken. Aan het einde van het eerste jaar krijg een een bindend studieadvies. Dan weet je of je op de opleiding mag blijven en aan het tweede jaar: de kernfase mag beginnen. In het derde jaar ga je op stage, daarmee geef je een eigen accent aan je studie, omdat je zelf een branche en rechtsgebied kiest. Net zoals met de minor en je afstudeerstage in het vierde jaar.

Programma

 • Staat en Recht
  Bij het vak Staat en Recht krijg je een goede inleiding in de organisatie van de Nederlandse rechtsstaat. Aan de hand van onder meer de Grondwet staan we stil bij: de Nederlandse wettensystematiek; de scheiding der machten; de rechterlijke controle; het wetgevingsproces;  rechten en plichten van verschillende staatsorganen; de grondrechten.  Nadat je dit vak hebt gevolgd, kun je de rechten en plichten benoemen van de verschillende staatsorganen. Bijvoorbeeld die van de regering, Tweede Kamer en burgemeester.
 • Burger en Recht
  Een burger krijgt in het dagelijks leven te maken met zeer veel regels. Bij het vak Burger en recht wordt gekeken met welke soort regels een burger in Nederland te maken krijgt. De begrippen ‘recht’, ‘rechtsregels’, ‘regels van onderop tot stand gekomen’ en 'sociale normen’ worden besproken. Verder wordt er gekeken met welke regels een burger te maken krijgt binnen de verschillende rechtsgebieden. Naast het recht afkomstig van de in de literatuur genoemde rechtsbronnen (wet, jurisprudentie, gewoonterecht en verdragen) zijn er echter ook andere regels waaruit rechten en plichten voortvloeien voor de burger, zoals; afspraken, statuten, protocollen, reglementen, huisregels, afspraken, spelregels, zorgvuldigheidsnormen, etc. Ook deze regels komen aan bod.
 • Jurist en Recht

  In blok 1 gaat het vooral om een goede oriëntatie op het recht in zijn maatschappelijke context en op het juridische beroep. Voor deze eerste verkenning kiezen we verschillende invalshoeken. In het vak Jurist en Recht gebruiken we de jurist als invalshoek.

  Als jurist beantwoord je juridische vragen en los je casussen op. Daarvoor heb je kennis van het recht nodig. Bovendien moet je een antwoord of oplossing kunnen motiveren aan de hand van de wet. Daarom maak je bij dit vak kennis met de indeling van het recht in rechtsgebieden. Je leert belangrijke begrippen en procedures die worden gebruikt in het privaatrecht, strafrecht en bestuursrecht. Bovendien leer je juridische vragen gemotiveerd te beantwoorden op basis van elementaire kennis van het recht.

 • Taal en Recht
  Het vak Taal en Recht heeft een schriftelijke en een mondelinge component. In het schriftelijke deel ligt de nadruk op het belang van taal voor een jurist; wat bepaalt de kwaliteit van een juridische tekst? Ook leer je kritisch te kijken naar je ontwikkelpunten op het gebied van taal. In het mondelinge deel leer je hoe je overtuigend en gestructureerd een boodschap overbrengt op je publiek. Je presenteert een rechtszaak, waarna je aan de hand van feedback de kans krijgt je te ontwikkelen.
 • Juridische informatievaardigheden
  Een groot deel van je latere werk als jurist bestaat uit het zoeken, vinden en gebruiken van informatie. Tijdens je opleiding ben je hier al mee bezig. Zo snel mogelijk de informatie vinden die je nodig hebt, is een belangrijke vaardigheid. In het vak Juridische Informatievaardigheden leer je om digitale informatiebronnen efficiënt en effectief te gebruiken.
 • Beroepsproduct
  Beschrijving
 • Inleiding verbintenissenrecht
  Een verbintenis is een juridische relatie tussen twee of meer partijen, waarbij de ene partij verplicht is tot een op geld waardeerbare prestatie waarop de andere partij recht heeft. Zo is het sluiten van een koopovereenkomst een voorbeeld van een verbintenis tussen partijen waaruit over en weer rechten en plichten ontstaan. Verbintenissen kunnen ook ontstaan uit bepaalde gedragingen waaraan het recht een gevolg verbindt, zoals bijvoorbeeld het toerekenbaar veroorzaken van schade aan een derde: je fietst per ongeluk tegen de auto van een ander op en veroorzaakt een deuk. Er ontstaat op dat moment een verbintenis tussen jou en de eigenaar van de auto. Jij bent verplicht de schade te vergoeden en de eigenaar heeft recht op de schadevergoeding. In het vak verbintenissenrecht leer je onder andere op welke wijzen verbintenissen ontstaan en wat je kunt doen als een verbintenis niet of niet goed wordt nagekomen.
 • Inleiding burgerlijk procesrecht
  Het burgerlijk recht kan worden onderverdeeld in het materiële burgerlijk recht en het formele burgerlijk recht. Het materieel burgerlijk recht omvat de inhoudelijke rechtsregels, de inhoudelijke rechten en plichten van burgers. Het formele burgerlijke recht omvat procedureregels, regels over hoe je bij de rechter moet procederen. Daarom wordt het formele burgerlijk recht ook wel burgerlijk procesrecht genoemd. Bij het vak Inleiding in het burgerlijk procesrecht wordt gekeken op welke manier privaatrechtelijke geschillen aan de burgerlijke rechter worden voorgelegd en hoe een procedure verloopt. Centraal staat de dagvaardingsprocedure. Aan bod komen de rechtsbronnen en de rechtsbeginselen van het burgerlijk procesrecht. Daarnaast wordt gekeken naar de vereisten waaraan een dagvaarding moet voldoen, naar welke rechter bevoegd is om van een privaatrechtelijk geschil kennis te nemen en naar hoe een dagvaardingsprocedure verloopt. Ook wordt gekeken naar rechtsmiddelen die mogelijk zijn indien je het niet eens bent met een uitspraak van de rechter.
 • Inleiding goederenrecht
  Het goederenrecht vormt samen met het verbintenissenrecht een onderdeel van het vermogensrecht. Het vermogensrecht gaat over ‘in geld waardeerbare rechten’ en hoort bij het privaatrecht. Bij het vak ‘Inleiding goederenrecht’ kijken we naar de relatie tussen een persoon en een goed. De winkelier die een product verkoopt, is debiteur in het contract met de klant en is eigenaar van het product. De klant is crediteur in het contract met de winkelier en wil eigenaar worden van het product. Bij dit vak maak je kennis met het begrip eigendom en de manieren waarop je de eigendom van een zaak of goed kunt krijgen.
 • Projectmanagement
  Een wetswijziging kan leiden tot een project om de werkwijze en procedures in een organisatie aan te passen. Bij zo’n project kun je als jurist worden ingezet om de juridische gevolgen in te schatten. Ook kan jou als hbo-jurist gevraagd worden om een projectplan te maken of om het project te leiden. In het vak Projectmanagement leer je projectmatig werken. Je legt de basis waarop je gedurende de opleiding verder kunt oefenen.
 • Juridische schrijfvaardigheden 1: het effectieve advies
  Beschrijving
 • Beroepsproduct
  Beschrijving
 • Bestuurs(proces)recht
  In het bestuursrecht gaat het om de verhouding tussen de overheid en de burger. Kenmerkend voor die verhouding is dat de overheid gevraagd en ongevraagd overheidmacht kan uitoefenen en dus kan ingrijpen in de rechten van burgers. Zo kan de overheid studiefinanciering aan een student toekennen of juist niet of een verblijfsvergunning aan een vreemdeling verlenen of juist niet. Het vak bestuursrecht in het eerste jaar leert je hoe een overheid aan macht komt, welke spelregels er voor de overheid gelden, welke rol burgers kunnen spelen in het bestuursrecht en wat jij als burger kunt doen tegen besluiten van de overheid. Later in de studie worden deze onderwerpen verder uitgediept.
 • Straf(proces)recht
  Het vak Strafrecht in het eerste jaar van de opleiding geeft een inleiding op het Nederlandse strafrechtsysteem. We behandelen de belangrijkste strafrechtelijke onderwerpen. Je leert bijvoorbeeld wanneer een persoon verdachte is en welke opsporingsmethoden er zijn. Ook leer je hoe het Nederlandse strafsysteem in elkaar zit en wanneer een gepleegd feit een strafbaar feit is. Van veel onderwerpen leer je de belangrijkste basiskennis. Bij Strafrecht komt ook de basis van het strafprocesrecht aan de orde. Later in de opleiding diepen we deze onderwerpen verder uit.
 • Formuleren
  Van hbo-studenten mogen we verwachten dat ze aan het eind van hun opleiding correct en effectief schriftelijk kunnen communiceren. Juridische procedures zijn ingewikkeld. Toch is het de taak van een jurist, om deze moeilijke materie aan een leek uit te leggen. Een jurist heeft immers alleen de taal als gereedschap om zijn juridische kennis te gebruiken. Hoe je moeilijke zaken uitlegt en waar je op moet letten in schriftelijke communicatie leer je in verschillende vakken. Bij Formuleren kijken we vooral op zinsniveau. Zeg je eigenlijk wel wat je denkt te zeggen?! Bij dit vak worden theorie en oefeningen aangeboden om (beter) te leren formuleren, met name in teksten met een juridisch karakter.
 • Internationaal publiekrecht
  De moderne resultaatgerichte jurist kan in de praktijk niet volstaan met enkel kennis van het Nederlands recht. Als gevolg van de toenemende mondialisering speelt het internationaal publiekrecht een steeds prominentere rol in de wereld en ook in de Nederlandse rechtsorde. In dit vak maak je 
  - Rechtsbronnen internationaal publiekrecht; 
  - Internationale rechtssubjecten; 
  - Verdragen(recht); 
  - Internationaalrechtelijke organisaties (VN, Raad van Europa en de EU).
 • Beroepsproduct
  Beschrijving
 • Management en Organisatie
  Als hbo-jurist moet je weten hoe een organisatie functioneert en hoe je zelf zaken goed kunt regelen. Bij het vak ‘Management en organisatie’ besteden we aandacht aan: organisatiestructuren, strategievorming, systemen om de werkwijzen vast te leggen, manieren waarop organisaties en individuele medewerkers kunnen worden aangestuurd, besluitvorming en organisatieculturen.
 • Inleiding ondernemingsrecht
  Bij het vak Ondernemingsrecht maak je kennis met de wet- en regelgeving met betrekking tot ondernemingen. We behandelen verschillende rechtsvormen waarin ondernemingen gedreven kunnen worden. We bestuderen per rechtsvorm de onderwerpen: oprichting, inrichting, vertegenwoordiging en aansprakelijkheid. Kennis van en inzicht in de verschillende ondernemingsvormen en in de drijfveren van ondernemers is cruciaal in het werkveld. Deze informatie heb je nodig om een correct advies te kunnen geven over te kiezen rechtsvorm en de gang van zaken als er iets mis gaat in een onderneming.
 • Arbeidsrecht
  De invalshoek van het vak Arbeidsrecht is de praktijk. In de propedeuse behandelen we bij dit vak vragen als:
  Wat is een arbeidsovereenkomst?
  Heb ik al rechten als ik ga solliciteren?
  Welke bijzondere bepalingen kent het arbeidsrecht?
  Heb ik recht op loon als ik ziek ben?
  Wat houden goed werkgeverschap en goed werknemerschap in?
  Wat is een cao?
 • Juridische schrijfvaardigheden 2: het rapport
  Beschrijving
 • Training sociale vaardigheden
  Naast juridische kennis is er binnen de opleiding veel aandacht voor sociale en communicatieve vaardigheden. In je latere beroep moet je namelijk vaardig zijn in het omgaan met anderen. In de training sociale vaardigheden komen de volgende thema’s aan bod: 
  waarnemen en interpreteren, communicatie, gespreksvoering, reflecteren, feedback geven en ontvangen, assertiviteit en groepsdynamiek.
 • Beroepsproduct
  Beschrijving
 • Juridische gespreksvaardigheden
  Wanneer je straks in de praktijk gaat werken, kom je in aanraking met cliënten. In gesprekken met cliënten staat juridische kennis centraal. Deze kennis moet je op de juiste manier overbrengen. Bij het vak Juridische gespreksvaardigheden leer je hoe je bepaalde informatie van de cliënt kunt bovenhalen. Ook leer je hoe je een probleem of situatie het best in beeld kunt schetsen.
 • Europees Recht  Iedere jurist krijgt vroeg of laat te maken met regels
  van Europees recht. Ook in het Nederlandse recht is de invloed van Europese
  richtlijnen, verordeningen en jurisprudentie merkbaar. Die invloed wordt alleen
  maar groter. In het bedrijfsleven is dat al duidelijk het geval.   In het vak Europes recht worden
  werkzaamheden behandeld waarmee je als jurist bij een bedrijf te maken krijgt.
  Denk bijvoorbeeld aan de juridische consequenties als werknemers uit andere
  EU-landen actief zijn op de Nederlandse arbeidsmarkt.  Beschrijving

 • Verbintenissenrecht 1  Het vak Verbintenissenrecht I gaat nader in op de verbintenis
  uit overeenkomst. In het vak staan de totstandkoming, de inhoud en het einde
  van de overeenkomst centraal. Een belangrijk onderdeel van de overeenkomst
  wordt gevormd door algemene voorwaarden. In de praktijk maken bedrijven veel
  gebruik van standaard voorwaarden. Tijdens de lessen komt onder andere aan de
  orde wanneer deze algemene voorwaarden van toepassing zijn en in welke gevallen
  een bepaling in de algemene voorwaarden kan worden aangetast.  Beschrijving

 • Gemeenterecht  Gemeenterecht is opgebouwd uit twee delen. In het eerste
  deel krijg je een toelichting op de organisatie van de gemeente en de
  afbakening van taken die voortvloeien uit de gemeentewet. We behandelen ook de
  bevoegdheden van het gemeentebestuur. Het tweede deel bestaat uit het
  openbare-orderecht. Aspecten die hierbij worden belicht, zijn bijvoorbeeld
  drugsproblematiek, vandalisme en bewoning van kraakpanden  Beschrijving

 • Bestuursrecht Handhaving  Wie zich niet aan de regels van de overheid houdt, kan
  daarvoor worden gestraft. Dat kan bijvoorbeeld in de vorm van een boete, het
  intrekken van een vergunning of het stopzetten van een subsidie. In dat geval
  zeggen we dat de overheid de regels handhaaft. Bij Bestuursrecht handhaving
  draait het om de middelen die de overheid heeft om burgers, bedrijven of
  instellingen die zich niet aan de regels houden tot de orde te roepen.  Beschrijving

 • Beroepsproduct
  Beschrijving
 • Formeel strafrecht  Politie en justitie mogen bij het opsporingsonderzoek methodes
  gebruiken die diep ingrijpen in het privé-leven van de verdachte burger, maar
  nooit zonder wettelijke basis. Ook de rechter is bij de behandeling van een
  strafzaak gebonden aan de formele regels die de wet stelt. Deze regels bepalen
  niet alleen de wijze waarop het bewijs tegen een verdachte wordt verzameld,
  maar ook het verloop van de zitting in de rechtszaal. Formeel strafrecht gaat
  over deze regels.  Beschrijving

 • Materieel strafrecht

  Beschrijving

  Bij het vak Materieel strafrecht ga je dieper in op strafrechtelijke aansprakelijkheid. Onderwerpen als causaliteit, wederrechtelijkheid, opzet en schuld en de strafuitsluitingsgronden worden nader bekeken. De strafbare voorbereiding, de strafbare poging en allerlei deelnemingsfiguren passeren de revue. Met het sanctierecht wordt het vak afgesloten.

 • Rechtspsychologie en ethiek  In het strafproces spelen allerlei menselijke factoren
  een rol die we niet of slechts indirect terugvinden in het onderzoek naar het handelen
  van de verdachte. Hoe en op welke wijze wordt een verdachte ondervraagd; hoe
  komt men aan een bekentenis die de rechter (pas) in een later stadium onder
  ogen krijgt; hoe worden bewijsmiddelen geïnterpreteerd? Dit soort vragen speelt
  een rol bij een rechtspsychologische benadering van de (straf)zaak.  Beschrijving

 • Kritisch denken  De laatste jaren is er in toenemende mate aandacht voor
  ‘kritisch denken’. Zeker in het hoger onderwijs is het systematisch doordenken
  en analyseren van vooronderstellingen die bewust of onbewust ten grondslag
  liggen aan ideeën, theorieën en opinies een belangrijke competentie geworden.
  Dingen zijn niet altijd zoals ze op het eerste gezicht lijken. In dit onderdeel
  behandelen we denkfouten die een kritisch oordeel in de weg staan.  Beschrijving

 • Solliciteren  In het derde jaar van de opleiding ga je stage lopen. Het
  is de bedoeling dat je zelf een stageplaats zoekt. De training Solliciteren
  bereidt je hierop voor. Je leert hoe je het best een geschikte stageplek kunt
  vinden. Natuurlijk kun je alles wat je hier leert later ook in de praktijk
  brengen als je een baan zoekt.  Beschrijving

 • Argumenteren 1  Een hbo-jurist schrijft en leest veel juridische
  verhandelingen, beleidsstukken en andere teksten waarin standpunten worden
  verdedigd. Vaardigheden die je daarvoor nodig hebt, zijn het analyseren en
  beoordelen van betogen van anderen. Welke argumenten worden aangedragen om
  standpunten te onderbouwen? En hoe verdedig jij je standpunten? Bij het vak
  Argumenteren 1 leer je hoe je een betoog schrijft waarin je een standpunt goed
  beargumenteert en verwoordt.  Beschrijving

 • Beroepsproduct
  Beschrijving
 • Verbintenissenrecht 2
  Soms ontstaan rechten en plichten ongewild door bepaalde
  handelingen en gebeurtenissen. Dat is ook het geval bij een onrechtmatige daad.
  Dan lijdt iemand schade en er is een goede reden om deze schade te verhalen op
  een ander. Denk aan een hockeybal die door de ruit gaat bij de buren of een
  automobilist die een fietser aanrijdt. Wat moet worden vergoed en door wie?
  Zulke vragen worden bij het vak Verbintenissenrecht II beantwoord.
 • Personen- en familierecht  Het personen- en familierecht begeleidt de mens in
  juridisch opzicht als het ware van de wieg tot aan het graf! Bij geboorte,
  huwelijk en scheiding moeten er zaken juridisch geregeld worden. Wat en hoe,
  leer je bij dit vak. We zien ook dat in zaken waarbij emoties een belangrijke
  rol spelen, het niet alleen aankomt op het juist uitvoeren van wetten en
  regels. Persoonlijke omstandigheden vereisen vaak dat de jurist ook andere
  factoren meeweegt.  Beschrijving

 • Burgerlijk procesrecht  Burgerlijk procesrecht sluit aan op de stof uit het
  eerste jaar. De gang van zaken rond een juridische procedure komt uitgebreider
  aan de orde, waarbij nu ook mogelijke complicaties worden behandeld die de
  procedure ingewikkelder kunnen maken. Daarnaast worden er nieuwe onderwerpen
  behandeld. Zo wordt aandacht besteed aan het bewijsrecht en ook aan het
  bijzonder burgerlijk procesrecht op verschillende rechtsgebieden, waaronder het
  huurrecht en het scheidingrecht.  Beschrijving

 • Mediation  Binnen de juridische beroepspraktijk is het kunnen oplossen
  van conflicten van essentieel belang. Mediation is daarbij een steeds vaker
  voorkomende methode. In de training van dit vak maak je kennis met de theorie
  van deze bemiddelingsmethode. Deze theorie ga je vervolgens toepassen en
  oefenen in verschillende (beroeps)situaties. Je wordt je tijdens de training
  bewust van je eigen stijl van bemiddelen en kunt na afloop aangeven op welke
  punten je je op dit terrein nog verder moet ontwikkelen.  Beschrijving

 • Argumenteren 2  Kun jij je in een paar minuten een standpunt zo goed
  onderbouwen dat je de luisteraar overtuigt? Kun je goed en scherp reageren op
  de argumenten die jouw tegenstander in het debat naar voren brengt? Bij
  Argumenteren 2 leer je hoe jouw standpunt met juridisch inhoudelijke argumenten
  staat als een huis, maar ontdek je ook waar de zwakke plekken in het betoog van
  de ander zitten en hoe je je verhaal overtuigend brengt.  Beschrijving

 • Beroepsproduct
  Beschrijving
 • Methoden en technieken van onderzoek  Het vak Methoden en technieken van onderzoek biedt je
  handreikingen voor het opzetten van praktijkgericht onderzoek. Daarbij gaan we
  in op de begrippen probleembeschrijving, doelstelling en vraagstelling. Je
  leert een onderzoeksplan op te stellen, gegevens te verzamelen en te analyseren
  en een juridisch onderzoek te doen. In het eerste jaar heb je geleerd hoe je verslag
  doet van je onderzoek, die kennis gebruik je hier weer.  Beschrijving

 • Bestuur en beleid

  Bij het besturen van ons land is het formuleren, uitvoeren en evalueren van beleid erg belangrijk. Bij dit vak komt daarom aan de orde wat beleid nu eigenlijk is, hoe het tot stand komt,  hoe het geformuleerd moet worden in een beleidsnota en welke rol een beleidsmedewerker daarbij speelt. Bij dit alles is basale kennis van bestuurskunde onmisbaar. Daaraan zal daarom ook aandacht worden besteed in dit vak. • Omgevingsrecht: ruimte  Bij het vak Omgevingsrecht: Ruimte staat het ruimtelijk
  omgevingsrecht centraal. We gaan in op de drie niveaus waarop ruimtelijke
  plannen een rol spelen. Het zwaartepunt van dit vak ligt bij het doel en de
  functie van het bestemmingsplan. Aan de hand van praktijkvoorbeelden  bespreken we alle aspecten van planvorming,
  bouwen en ander gebruik van de ruimte. Ook het leerstuk planschade komt aan
  bod.  Beschrijving

 • Omgevingsrecht: milieu
  Bij het vak Omgevingsrecht: milieu komen het doel en de uitgangspunten
  van het milieubeleid aan de orde. We bespreken de algemene systematiek van de
  Wabo en de Wet Milieubeheer, waaronder de verschillende procedures en aspecten
  van rechtsbescherming, handhaving en toezicht. Ook besteden we specifieke
  aandacht aan de bescherming van het ‘groene milieu’ (landbouw, water en natuur)
  en het ‘grijze milieu’ (geluid en bodembescherming).
 • Bestuursprocesrecht  Het vak Bestuursprocesrecht is een verdieping op het vak
  Bestuurs(proces)recht uit de propedeuse. Aan de hand van de wet worden de
  verschillende administratiefrechtelijke procedures behandeld. Rechtsbescherming
  tegen de overheid omvat ook de aanvullende rol van de burgerlijke rechter.
  Tenslotte wordt in dit vak ook aandacht besteed aan het leerstuk van de  nadeelcompensatie.  Beschrijving

 • Beroepsproduct
  Beschrijving
 • Stage  In de eerste helft van het derde collegejaar ga je een
  halfjaar lang op stage. De eerste twee jaar heb je veel juridische kennis
  opgedaan en allerlei vaardigheden ontwikkeld. Tijdens je stage werk je 20 weken
  in een juridische organisatie of een juridische afdeling van een organisatie.
  Op die manier krijg je een goed inzicht in wat je tijdens de opleiding hebt
  geleerd en waar je wellicht nog aan moet werken voor je als professional de
  praktijk in gaat.  Beschrijving

 • Kwaliteitsmanagement  Hoe bepaal je de kwaliteit van juridische
  dienstverlening? En hoe zorg je ervoor dat die kwaliteit op het gewenste niveau
  komt en blijft? Bij de professionele hbo-jurist voldoet niet alleen de inhoud
  van het werk, maar ook de wijze waarop gewerkt wordt en de wijze waarop
  cliënten geholpen worden aan wat cliënten en organisatie wensen. Voor de
  toetsing van het vak maak je een ondernemingsplan en ga je vervolgens aan de
  slag met juridische adviezen conform dat plan.  Beschrijving

 • Socialezekerheidsrecht  Nederland beschikt over een uitgebreid stelsel van
  sociale wetten. Op dit moment is de socialezekerheidswetgeving vrijwel continu
  onderwerp van politieke discussie. Niet zo vreemd, want onze sociale zekerheid
  is van groot belang. Problemen op het gebied van sociale aangelegenheden en
  uitkeringen zijn indringend en raken veel partijen. Daarom neemt het
  socialezekerheidsrecht een belangrijke plaats in binnen juridische advisering.  Beschrijving

 • Ondernemingsrecht  Het vak ondernemingsrecht gaat over de juridische
  aspecten van ondernemingen in Nederland. Dit vak is een verdieping op het vak
  ondernemingsrecht dat in het eerste jaar wordt gegeven. Er wordt gekeken naar
  de juridische processen die plaatsvinden binnen deze ondernemingsvormen. De
  nadruk zal hierbij vooral liggen op de nv, de bv en de personenvennootschappen.
  Hoe zit het met bevoegdheden en verantwoordelijkheid binnen deze
  vennootschappen? Hier leer je het.  Beschrijving

 • Privacyrecht  In drie hoor- en drie werkcolleges behandelen we het
  privacyrecht en met name het dataverwerkingsrecht, zoals dat is omschreven in
  de Wet bescherming persoonsgegevens. Daarbij wordt een link gelegd naar
  Europees recht. Om te benadrukken dat privacyrecht ‘overal’ is en in alle
  rechtsgebieden terugkomt, laten we dat zien aan de hand van de andere
  juridische vakken in dit blok. Zo wordt het privacyrecht betrokken op
  arbeidsrecht, sociaalzekerheidsrecht en het ondernemingsrecht.  Beschrijving

 • Financieel management  Om een goed juridisch advies te kunnen geven, heb je een
  goed inzicht in financiële gegevens nodig. Bijvoorbeeld bij de beoordeling van
  de financiële draagkracht van een ondernemer of bij het vaststellen van de
  hoogte van alimentatie. Vaak hebben cijfers betrekking op de jaarrekening van
  een onderneming. Het kunnen lezen en begrijpen van een jaarrekening is
  onmisbaar voor een jurist. Dat is wat je leert bij het vak Financieel
  Management.  Beschrijving

 • Arbeidsrecht  Bij het vak Arbeidsrecht staat het nieuwe ontslagrecht
  centraal, na de invoering van de Wet werk en zekerheid op 1 juli 2015. Onder
  andere de wijzen waarop een arbeidsovereenkomst kan eindigen: van rechtswege,
  met wederzijds goedvinden, met instemming, middels opzegging, (waaronder
  ontslag in de proeftijd en ontslag op staande voet) en ontbinding. Daarnaast
  komen vraagstukken van de in acht te nemen opzegtermijn, de onregelmatige
  beëindiging, de vernietiging van de opzegging en het herstel van de
  arbeidsovereenkomst aan bod.  Beschrijving

 • Beroepsproduct
  Beschrijving
 • Goederenrecht  Het goederenrecht vormt samen met het verbintenissenrecht
  een onderdeel van het vermogensrecht. Bij dit vak bekijken we de relatie tussen
  een persoon en een goed. We kijken naar eigendom en naar de overdracht of
  overgang van eigendom. Pand en hypotheek zijn voor de praktijk van het recht
  zeer belangrijk. Hier staan we uitgebreid bij stil. Deze twee rechten spelen
  ook een wezenlijke rol in het faillissementsrecht en bij executie- en
  beslagrecht.  Beschrijving

 • Executie- en beslagrecht  Het executie- en beslagrecht zorgt er onder andere voor
  dat goederen en geld waarover een procedure loopt, worden veiliggesteld. Als
  eiser heb je immers niets aan een uitspraak van een rechter als deze
  bijvoorbeeld de levering van een woning inhoudt, terwijl deze woning tijdens de
  procedure is verkocht aan een ander. Bij het vak Executie- en beslagrecht komen
  de executievormen en de diverse vormen van beslaglegging aan bod.  Beschrijving

 • informatiemanagement  Bij het vak informatiemanagement werk je aan een digitaal
  juridisch informatiesysteem in een 'eigen organisatie'. Binnenkomende
  informatie selecteer je op bruikbaarheid. Benodigde informatie sla je efficiënt
  op in een eigen databank, zodat informatie die van belang is voor de
  organisatie beschikbaar is voor alle medewerkers. Je leert organisatieprocessen
  in een juridische omgeving regisseren. Daarbij is er aandacht voor proces- en
  kwaliteitsmanagement, kennismanagement en innovatie.  Beschrijving

 • Insolventierecht  Als een persoon of bedrijf zijn financiële verplichtingen
  niet kan nakomen, wordt vaak faillissement aangevraagd. De schuldenaar verkeert
  dan 'in een toestand waarin hij heeft opgehouden te betalen’. In het vak
  Insolventierecht behandelen we de procedurele aspecten van de
  faillissementsprocedure en de procedure inzake de Wet Schuldsanering
  Natuurlijke Personen. Ook komen de rechten en plichten van de betrokkenen aan
  bod.  Beschrijving

 • Beroepsproduct
  Beschrijving
 • Minors  De Juridische Hogeschool biedt vier juridische minors aan
  voor HBO-Rechtenstudenten. Met deze minors kun je jezelf verdiepen in een
  bepaald rechtsgebied. Je kunt er ook voor kiezen om je studie te verbreden door
  een minor bij een andere opleiding te kiezen of in het buitenland te studeren. • Afstuderen  Met de afstudeeropdracht toon je aan dat je beginnend
  beroepsbeoefenaar bent. Je kunt zelfstandig een praktijkgericht juridisch
  onderzoek opzetten, uitvoeren en presenteren. De onderzoeksresultaten omschrijf
  je in je scriptie. Tijdens het uitvoeren van de afstudeeropdracht krijg je
  inhoudelijke begeleiding. Daarnaast kun je op verschillende momenten ondersteuning
  krijgen bij methoden en technieken van onderzoek en rapporteren.  Beschrijving

Aanmelden

 1. Je aanmelding regel je vóór 1 mei via Studielink.
 2. Doe de studiekeuzecheck, hiervoor ontvang je een uitnodiging.
 3. Regel de betaling van het collegegeld

Begeleiding

We doen er alles aan om jouw studie tot een succes te maken, ook als het even tegenzit. Zo zijn er verschillende personen bij wie je terecht kunt met vragen:

 • studieloopbaanbegeleider
 • decaan
 • peermentoren
 • studieadviseurs

Tilburg of Den Bosch

De Juridische Hogeschool heeft vestigingen in Tilburg en Den Bosch. Omdat de opleiding op beide locaties hetzelfde is, kun je kiezen voor de stad die jij het leukste vindt. Tilburg is een dynamische stad met een bruisend studentenleven en veel evenementen. Houd je van een historisch en sfeervol centrum, dan is Den Bosch jouw stad. In deze stad zit de Juridische Hogeschool naast Station Oost, in een gebouw samen met een andere opleiding van Avans. In Tilburg heeft de opleiding een eigen gebouw op een paar minuten lopen van Station Universiteit.

Faciliteiten

In beide gebouwen zijn ruimtes en studentenwerkplekken waar je kunt werken aan opdrachten, alleen of in een groep. Kom je er zonder hulp niet uit? Alle medewerkers helpen je graag verder. Zowel in Tilburg als in Den Bosch is een mediatheek die toegang biedt tot talloze informatiebronnen, waaronder databanken overal ter wereld. Met de aanmeldgegevens van de Juridische Hogeschool heb je niet alleen toegang tot het wifi-netwerk in alle gebouwen van Avans en Fontys, maar ook dat van andere hogescholen en universiteiten.

Kwaliteit

Je wilt zeker weten dat het goed zit met de kwaliteit van je opleiding. Dan is HBO-Rechten aan de Juridische Hogeschool een verstandige keuze. In onderzoeken naar de kwaliteit van het hbo-onderwijs eindigt onze opleiding al jarenlang bovenaan de lijstjes. Dat geldt voor onderzoeken waarbij deskundigen kijken naar de inhoud van het onderwijs, dus het niveau van de lessen en de deskundigheid van de docenten, én voor peilingen waarin studenten hun opleiding waarderen. Je kunt de uitkomsten zelf vergelijken op de site van de onafhankelijke onderzoeksorganisatie NVAO en op studiekeuze123.nl.